Adatvédelmi Tájékoztató

Tartalom

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

3. Meghatározások 

4. Az adatkezelés elvei 

5. maglya.hu által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

 

7. Az ügyfél hozzáférési jogai 

8. Az ügyfél helyesbítéshez való joga 

9. Az ügyfél törléshez való joga 

10. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához 

11. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga 

12. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje 

13. Panasz benyújtásához való jog 

14. A jelen tájékoztató módosításai 

 

 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Málgya Kft.
Székhely: Szombathely Tinódi Sebestyén utca 13

Adószám: 10350100-2-128

kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Werderits Mónika;
kapcsolattartó személy e-mail: info@maglya.hu

Telefon: +36-94-500-520]; a továbbiakban: maglya.hu) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: maglya.hu termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve maglya.hu programjain résztvevők.

 

4. Az adatkezelés elvei

maglya.hu megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

 1. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

 

 1. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

 

 1. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

 1. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

5. maglya.hu által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

– magyla.hu a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

 1. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 

(a)

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

   

szükséges adat

(b)

e-mail cím & telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

   

szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (pl: időszak, program);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához,

   

annak megfelelő, személyre szabott

   

megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél

 

   

saját közlése alapján.

(d)

levelezési cím

Levelezéshez, számlázáshoz szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. hírlevélre feliratkozás

 

(a)

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

   

szükséges adat

(b)

e-mail cím & telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

   

szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának

   

pontosításához szükséges adatok, az ügyfél

   

saját közlése alapján.

(d)

levelezési cím

Levelezéshez szükséges adat

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. egyedi ajánlatkérés

 

(a)

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

   

szükséges adat

(b)

e-mail cím & telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

   

szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (pl: időszak, program);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához,

   

annak megfelelő, személyre szabott

   

megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél

   

saját közlése alapján.

(d)

levelezési cím

Levelezéshez szükséges adat

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

IV.

szerződés kötés

 
     

(a)

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

   

szükséges adat

(b)

e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

   

szükséges adatok

(c)

a szerződés tárgya (pl: időszak, program);

A szerződés tárgyának meghatározása.

(d)

levelezési cím

Levelezéshez szükséges adat

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

maglya.hu általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

 

 1. maglya.hu vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

 

 1. az szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel;

 

 1. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan maglya.hu által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az (1) pontban megadott elérhetőségeken.

 

7. Az ügyfél hozzáférési jogai

 

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Ha az ügyfél azt kéri, hogy maglya.hu visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, maglya.hu köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy maglya.hu kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;

 2. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 1. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

maglya.hu a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, maglya.hu ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;

 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

maglya.hu az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. maglya.hu az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). maglya.hu azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

10. Az ügyfél törléshez való joga

 

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

 

maglya.hu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 

 1. maglya.hu kezeli e személyes adatokat, és

 

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

 1. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre maglya.hu a személyes adatokat kezeli.

 maglya.hu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

 1. maglya.hu kezeli az ügyfél személyes adatait, és

 

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

 1. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

 

 1. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

 

maglya.hu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

 1. az adatkezelés maglya.hu vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

 

 1. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy maglya.hu kezeli a személyes adatait, és

 

 1. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

 

maglya.hu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

 1. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

 

 1. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

 

 1. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

maglya.hu az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). maglya.hu azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;

 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

maglya.hu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

maglya.hu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

maglya.hu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 

 1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 

 1. maglya.hu -nak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

 

 1. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

maglya.hu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek maglya.hu jogos érdekei céljából, és

 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak maglya.hu általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

maglya.hu az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). maglya.hu azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha maglya.hu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

maglya.hu nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;

 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

maglya.hu az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át)

 

vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja

 

át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

14. Panasz benyújtásához való jog

 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, maglya.hu azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36

 

1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

15. A jelen tájékoztató módosításai

 

maglya.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. maglya.hu  adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

Szombathely, 2022. február 25.